CALL ME BACK

    Please call
    me back!

    Is |x-3| < 7?

    Is |x-3| < 7?

    (1) x > 0
    (2) x < 10

    Λύση (C):

    Από την εκφώνηση έχουμε  -7 < x – 3 < 7 [katex]\Rightarrow[/katex] -4 < x < 10?

    (1) Τα x > 0 δεν είναι απαραίτητα και μικρότερα του 10.Για παράδειγμα  μπορεί x=2 άρα ανήκει στο διάστημα που μας ρωτά η εκφώνηση μπορεί όμως x= 12 το οποίο δεν ανήκει. Άρα το statement είναι ανεπαρκές.

    (2) Τα x < 10 αντίστοιχα δεν είναι απαραίτητα μεγαλύτερα του 0. Για παράδειγμα x = 1 το οποίο ανήκει στο διάστημα της ερώτησης ενώ αν x = -10 δεν ανήκει. Άρα και αυτό το statement είναι ανεπαρκές.

    Επομένως παίρνοντας συνδυαστικά και τα 2 statements έχουμε τους αριθμούς x όπου  0 < x < 10 οι οποίοι ανήκουν σίγουρα στο διάστημα -4 < x < 10.

    Share on Facebook Share on twitter
    Related Posts